Appendix: Audio Transcripts

Unit I: Greetings and Introductions

Activity 1: Role play greetings.

 1. SabaaH Al-khiir
 2. Masaa? Al-Khiir
 3. SabaaH Al-Nuur
 4. Masa? Al-Nuur
 5. Ana ?ismi
 6. Ana ?ismi
 7. Ana min Madinat ..fii—
 8. Ana min Madinat ..fii—
 9. Ahlan Wa Sahlan
 10. Ahlan biik
 11. Ahlan Biiki

Activity 2:  Arab Countries

 1. Al-kuwait
 2. Al-‘iraaq
 3. Lubnaan
 4. Suuriyyah
 5. Al-urdun
 6. Al-sa’uudiyyah
 7. Al-BaHriin
 8. Al-?imaraat
 9. Qatar
 10. ‘umaan
 11. FilsTiin
 12. Al-Yaman
 13. MiSr
 14. Liibya
 15. Tuunis
 16. Al-Jazaa?ir
 17. Al-Maghrib
 18. Muritanya
 19. Al-Sudaan
 20. Al-Sumaal
 21. Jibuuti
 22. Juzur Al-Qamar

Vocabulary: Greetings and Introductions

 1. Ana
 2. Intah
 3. Inti
 4. Huwah
 5. Hiyyah
 6. ?ismi
 7. ?ismik
 8. ?ismak
 9. ?ismuh
 10. ?ismaha
 11. Na’am
 12. Aywah
 13. laa
 14. ‘indi
 15. Ahlan wa Sahlan
 16. Tasharafna
 17. Izayyak
 18. Izayyik
 19. Kwais
 20. Kwaisah
 21. ?ihh
 22. Miniin
 23. Fiin
 24. Shukran
 25. ‘afwan
 26. Ma’ Asalamah

Activity 3: Greetings sample dialogue

 1. Asalamu ‘alikum
 2. Wa ‘alikum As-salaam
 3. Izayyak
 4. Izayyik
 5. Ana kwayis
 6. Ana Kwaiysah Al-Hamdu lilaah. Wa Anta
 7. Ana Kwayis
 8. Ana Kwaisah. Al-Hamdu Lillah
 9. Ismak ?iih
 10. Ismik ?iih
 11. Ismii…. Wanta/Wanti
 12. Ismii……
 13. Intah Miniin
 14. Inti Miniin
 15. Ana min Madiinat…  fii….wanta/wanti
 16. Ana Min Madinat….
 17. Ahlan Wa Sahlan
 18. Tashrafna
 19. Ahlan biik/Ahlan Bikii

Unit II: My Family and Friends

Vocabulary

 1. Talib/Talibah
 2. ustaath/Ustaatha
 3. Jaar/Jaarah
 4. SaaHib/SaaHibah
 5. Kabiir/Kabiirah
 6. Saghiir/Saghiirah
 7. Kabiir/Kabiirah
 8. Mumtaaz/Mumtaazah
 9. Jayyid/Jayyidah
 10. Jamiil/Jamiilah
 11. Habiib/Habiibah
 12. Hatha/Hathihi
 13. Sayyarah
 14. Waalid
 15. Walad
 16. Bint
 17. Akh
 18. Aukht
 19. Bayt
 20. Shri’
 21. Madinah
 22. Maktab
 23. Maktabah
 24. FaSil
 25. Kalb
 26. QiTah
 27. Ausrah
 28. Jamiilah
 29. Rajul
 30. Imra?ah

Reading and Speaking

 1. WaHid
 2. Ithnaan
 3. Thalathah
 4. Arba’ah
 5. Khamsah
 6. Sittah
 7. Sab’ah
 8. Thamaniyah
 9. Tis’ah
 10. ‘asharah
 11. Unit III: Food and Drinks

Unit III: Food and Drinks

Vocabulary and Grammar

 1. Dagaag
 2. Lahm
 3. SalaTah
 4. Khubz
 5. Haliib
 6. Sukkar
 7. Shai
 8. Qahwah
 9. Maa?
 10. ‘aSiir
 11. ?ashrab
 12. ?aakul
 13. ?uHib
 14. Laa ?uHib
 15. ?uriid
 16. Laa ?uriid
 17. Adrus
 18. Aushahid
 19. Athhab ila
 20. ‘indi
 21. Laisa ‘ind
 22. ‘indahu
 23. Laisa
 24. ‘indahu
 25. ‘indahaa
 26. Laisa ‘indahaa
 27. Hunaak
 28. Lisa hunaak
 29. Hatha
 30. Hathihi
 31. Matha
 32. Kaifa
 33. Hal
 34. Sabaah
 35. Masa?
 36. Kula yawm
 37. Akhbaar
 38. Utibiis
 39. Drraagah

Shopping and Ordering

 1. Min FaDlak
 2. Min FaDlik
 3. ‘ayyiz/‘ayyiz
 4. Hatli
 5. Hatigi
 6. Mumkin
 7. Aasif
 8. Asfah
 9. Shukran
 10. Afwan
 11. Mashi
 12. fiih
 13. Mafiish
 14. Hagah taani
 15. Bikaam
 16. ItfaDal/ItfaDali
 17. Tishrab ?iih
 18. Tishrabi ?iih
 19. Aahwah MazbuuT
 20. Ahwah Saadah
 21. Ahwah Sukkar Ziyaadah
 22. Lamuun
 23. Manga
 24. Burtuqaal
 25. TamaaTim
 26. BaSal
 27. Filfil
 28. AmiiS
 29. BanTaluun
 30. Jiibah
 31. Bluuzah
 32. Tishirt
 33. Labtob

Unit IV: My House

Vocabulary: House and Places

 1. Shaqah
 2. Ghurfah
 3. Baab
 4. Shubbaak
 5. Kursi
 6. Tawilah
 7. Maktab/Maktabah
 8. sariir
 9. Dulab
 10. Kanbah
 11. Hammam
 12. Matbakh
 13. Tasriiha
 14. Miraayah
 15. Saa’ah
 16. Sijaadah
 17. Lambah
 18. Vasah
 19. Surah
 20. Sabbuurah
 21. Waraqah
 22. SafHah
 23. Hadiiqah
 24. Shajrah
 25. Wardah
 26. Naadi
 27. Sinima
 28. MutHaf
 29. Muul
 30. MaHal
 31. MaT’am
 32. Haflah
 33. Jim
 34. Mabna
 35. Binaayah

Vocabulary 2: Colors

 1. AbyaD/BayDaa?
 2. Aswad/Sawdaa?
 3. AkhDar/KhaDraa?
 4. Ahmar/Hamraa?
 5. ASfar/Safraa?
 6. Azraq/Zarqaa?
 7. Bunni/Bunniyah
 8. Burtuqaali/Burtuqaaliyah
 9. Ramaadi/Ramaadiyah
 10. Banafsaji/ Banafsajiyah

Activity 13: Reading Sentences

 1. Bayti fii Shari’ Kabiir
 2. Al-kitaab Sa’b
 3. ATalib fil-faSil
 4. Al-walad laa yashrab Al-haliib
 5. Laa Uhib Koka Kola
 6. Al-qitah fil-sayyarah
 7. Sayyarati Safraa? Wa Jadiidah
 8. Al-shajarah al-Saghirah Khadraa?
 9. Sahibiti tadrus ‘arabi
 10. Ashrab shai Aswad Bil-sukkar

Unit V: States and Feelings

Vocabulary: States and Feelings

 1. Jaw’aan/jaw’aanah
 2. ‘atshaan/‘atshaanah
 3. Harraan/Harraanah
 4. Bardaan/Bardaanah
 5. Ta’baan/Ta’baanah
 6. Za’laan/Za’laanah
 7. GhaDbaan/GhaDbaanah
 8. Sa’iid/Sa’iidah
 9. MabsuuT/MabsuuTah
 10. MariiD/MariiDah
 11. Mashghuul/Mashguulah
 12. Ghani/Ghaniyyah
 13. Faqiir/Faqiirah
 14. WaHiid/WaHiidah
 15. Qaliq/Qaliqah
 16. Malak/Malik
 17. Alfi Salamah
 18. Allah Yisalimak
 19. Allah Yisalimik
 20. Ma’lish
 21. MutaHamis/MutaHamisah

Activity 11: Reading Sentences

 1. Al-Qitah fis-sayyarah
 2. ATalib fil-maktabah
 3. Ashrab qahwah bil-haliib
 4. As-sayyarah fil-shari’
 5. Athhab ilal-jami’ah bil-autibiis
 6. Al-akhbaar fil-radio
 7. Adrus fil-kitaab
 8. Al-qalam ma’il-ustaath
 9. Al-imtihaan fil-fasil
 10. Ana minal-maghrib

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Elementary Arabic I Copyright © 2022 by Sadam Issa and Ayman Mohamed is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book